A megfelelő működés érdekében cookie-kat használunk. Az oldal használatával elfogadod az Adatvédelmi tájékoztatót.

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

A GreArt Stúdió (www.greart.hu), dr. Vargáné Sólyom Gabriella ev. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi közleményt. A webáruház tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori egyoldalú megváltoztatására, az érintettek körének értesítése mellett.
A GreArt Stúdió  kiemelten fontosnak tartja vásárlói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és személyes adatainak védelmét. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát.

Törvényi hivatkozások:

2016. április 27. - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)   
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)

2. Fogalmak

érintett - személyes adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy
személyes adat - az érintettel kapcsolatba hozható bármilyen jellegű tárolt adat
hozzájárulás - az érintett akaratának önkéntes és határozott, tájékoztatáson alapuló  kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
tiltakozás - az érintett akaratának kinyilvánítása, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
adatkezelő - az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
adatkezelés - az adatokkal végzett műveletek, pl. adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 
adattovábbítás - a kezelő az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi
nyilvánosságra hozatal - ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik
adattörlés - az adatok törlése  olyan módon, hogy a helyreállításuk a későbbiekben már nem lehetséges
adatok megsemmisítése - az adatok fizikai megsemmisítése, beleértve az adathordozókat is
adatfeldolgozás - az adatkezeléshez kapcsolódó operatív feladatok elvégzése, függetlenül a módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől
adatfeldolgozó - az a természetes vagy jogi személy, amely szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi
harmadik személy - olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

3. Általános alapelvek

Szolgáltató a személyes adatokat abban az esetben kezeli, ha
- az érintett ehhez hozzájárulását adta, vagy
- törvényi felhatalmazás alapján kötelező kezelnie (kötelező adatkezelés).
Szolgáltató a személyes adatot meghatározott célból kezeli: jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése. 
A webáruház bármely folyamata során keletkező adatkezelések minden esetben megfelelnek a céloknak, vagyis csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatokat az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezésével kezeli.
A kezelt személyes adatok:
- felvétele és kezelése törvényes
- tárolási módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a szükséges ideig lehessen azonosítani

4. Adatkezelő

Webáruház neve: GreArt Stúdió,  www.greart.hu
Üzelemtető: Dr. Vargáné Sólyom Gabriella ev.
Levelezési cím: 1013 Budapest, Attila út 22.
Telefonszám: + 36 30 991-5451
Adószám: 56258732-1-42
Nyilvántartási szám: 54894369
Számlavezető pénzintézet:
CIB BANK
10700024-72099182-51100005
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
adatkezelési nyilvántartási száma:
NAIH-86124/2015
Ügyfélszolgálat: munkanapokon 10.00 - 18.00 óra között
Ügyfélszolgálat telefonszáma: + 36 30 991-5451
Ügyfélszolgálat e-mail címe: greart.shop@gmail.com
A szolgáltató a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kinevezésére, ezért adatvédelmi témában a + 36 30 991-5451 telefonszámon tudsz érdeklődni.

5. Adatfeldolgozók

Szolgáltató az adatok kezelése során az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Webshop motor bérlése:
ShopRenter.hu Kft.

Megrendelések kiszállítása:
GLS Futárszolgálat

Az online fizetés szolgáltatója:
CIB Bank Zrt.

Számlavezető pénzintézet:
CIB Bank Zrt.

Tárhelyszolgáltató:
ShopRenter.hu Kft.

Hírlevélküldő szolgáltató:
ShopRenter.hu Kft.
MailChimp, The Rocket Science Group LLC

Automata számlázás:
Clear Admin Software Kft. 

Könyvelés:
Turánné Kertész Piroska ev.

Hirdetéskezelők:
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
Facebook Ireland Limited

Levelezési rendszer:
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.

Kapcsolt szolgáltatások:
Facebook oldalak:
Facebook Ireland Limited
YouTube csatorna:
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
Blog:
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
Élő chatfal:
Smartsupp.com, s.r.o.,  Czech Republic

6. Kezelt személyes adatok köre és jogalapja

A weboldal meglátogatásakor
Jogalap: a webáruház jogos érdeke
Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, a használt operációs rendszer, böngésző típusa.
Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, a szolgáltatás minőségének ellenőrzése és javítása.  A statisztikai elemzés során kiértékelt adatok nem azonosíthatóak konkrét személyekkel.

Regisztráció a weboldalon - hírlevél
Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (az erre vonatkozó jelölőnégyzetet szabad akaratodból és önkéntesen pipálod ki, az oldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató megismerését követően.)
Kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés célja: információ szolgáltatás és gazdasági reklámot is tartalmazó tájékoztató kiküldése
Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonásának időpontja 
A hírlevelek továbbításának megtiltása, módosítása: 
- a kiküldött hírlevélben található, erre egyértelműen utaló linkre kattintva, valamint postai úton, a szolgáltató címére küldött levélben lehet kérni,
- a saját fiókba történő belépéskor a hírlevél fogadás státuszának átállításával
- a webáruház láblécében elhelyezett linkre kattintva: Felhasználói adatok letöltése, vagy törlése 

Regisztráció a weboldalon - vásárláshoz
Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (az erre vonatkozó jelölőnégyzetet szabad akaratodból és önkéntesen pipálod ki, az oldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató megismerését követően.), továbbá törvényi kötelezettség (bizonylatolás).
Kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím, adószám, megjegyzés, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.
Az adatkezelés célja: a webshopból történő vásárlás teljesítése, vagyis a távollévők között megkötött szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, vagy garanciális kötelezettségünk teljesítése, vagy a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés.
Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.
A személyes adatok törlését, letöltését a webáruház láblécében elhelyezett linkre kattintva lehet kezdeményezni: Felhasználói adatok letöltése, vagy törlése - https://www.re-kreativ.hu/index.php?route=information/personaldata 
Az ügymenet során keletkező elektronikus levelezést és az ebben tárolt adatokat a szolgáltató 4 évig megőrzi.

Profilozás
Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.
Látogatóink beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ezügyben lépéseket.

7 . Sütik (cookie-k)

A sütik olyan adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a számítógépedre úgy, hogy azokat az internetes böngésződ menti és tárolja el.
A sütik:
-  információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
- megjegyzik az egyéni beállításaid, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelned őket
- megkönnyítik a weboldal használatát
- minőségi felhasználói élményt biztosítanak
A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már tőled függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítod, vagy elfogadod. A böngésződ beállításaiban lehetőséged van a sütiket bármikor törölni.
Vannak olyan sütik, amelyekhez nem szükséges az előzetes hozzájárulásod. Ezekről a weblapunk első látogatásának megkezdésekor rövid tájékoztatást kapsz.
A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.
Nem alkalmazunk olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a hozzájárulásod nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, de azért nem vállalunk felelősséget, ha engedélyezés hiányában a webshopunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Rendszer sütik
- Jogalap: Nem igényel hozzájárulást
Ezen sütik célja, hogy zökkenőmentesen böngészhessd a weboldalt, használhasd annak funkcióit, és az elérhető szolgáltatásokat.
Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával ezek a sütik automatikusan törlődnek a számítógépedről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)
-  Jogalap: Kifejezett hozzájárulás
A weboldalon alkalmazzuk a Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használjuk fel.  Ezek a sütik lejáratukig a számítógépeden, vagy böngészésre használt más eszközödön, annak böngészőjében megmaradnak, amíg nem törlöd azokat.

8. Reklámtartalmú üzenetek fogadása

A regisztráció során tett nyilatkozatoddal, beleértve a hírlevél fogadását is, vagy csak ahírlevélre történt feliratkozásoddal hozzájárulsz ahhoz, hogy személyes adataid marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben az adataidat marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük, a hozzájárulás visszavonásáig.
A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

9. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

10. A személyes adatok fizikai tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A szolgáltató a személyes adatokat saját, biztonságos védelemmel ellátott számítástechnikai rendszerén, illetve a webáruház motorját üzemeltető ShopRenter.hu Kft. által biztosított szervereken, továbbá, a hírlevélküldő szolgáltatást biztosító MailChimp (The Rocket Science Group LLC) szerverén tárolja. 
A ShopRenter.hu Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. 
Mindkét cég megfelel a GDPR követelményeinek.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.
Az érintett kérelmére a szolgáltató, mint adatkezelő, tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a szolgáltató költségtérítést állapíthat meg.

A szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kérdésed van?
Bármilyen, az adatad is érintő kérdéssel fordulj hozzánk bizalommal a greart.shop@gmail.com címen.

Az oldal tetejére